شما در مورد به ترک وب سایت Femibion ​​و خواهد شد به وب سایت منبع / شریک خارجی هدایت می شوید. آیا مایل به ادامه هستید؟

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

تقويم بارداری


آخرین قاعدگی شما چه زمانی بود؟

طول دوره ی قاعدگی شما چقدر است؟

توصيه هايی برای شما