Zamierzasz opuścić stronę Femibion ​​i zostanie przekierowana do zewnętrznej strony dostawcy / partnera. Chcesz kontynuować?

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

       Strona glowna         Nagrody       Galeria 1       Galeria 2       Galeria 3       Zwycięzcy         Regulamin         

Regulamin

1.     Niniejszy regulamin („Regulamin”) konkursu pod nazwą „Ciążowe momenty” („Konkurs”) określa warunki oraz zasady Konkursu prowadzonego na stronie internetowej http://www.femibion.com/pl_PL/home.html.

2.     Organizatorem Konkursu jest Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rolna 175 B, 02-729 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000368274, NIP 5252434947, kapitał zakładowy 180.980 zł, (dalej: „Organizator”).

3.     Fundatorem nagród jest Merck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137, kod 02-231, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000006628, kapitał zakładowy 12.501.500 zł, NIP526-020-48-02(dalej jako „Fundator”)

4.     Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na stronie internetowej www.femibion.com/pl_PL/home.html

 1.  Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
 2.  „Komisja Konkursowa” – Komisja powołana przez Organizatora w celu rozstrzygania wątpliwości związanych z Konkursem oraz oceny zgłoszeń konkursowych; Komisja Konkursowa jest złożona z trzech osób będących przedstawicielem Organizatora; informacja o składzie Komisji może być przekazana na życzenie Uczestnika droga mailowa lub listownie;
 3.  „Konkurs” – akcja mająca na celu promowanie marki Femibion, w szczególności angażowanie użytkowników strony internetowej www.femibion.com/pl_PL/home.html, opisana niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Ciążowe momenty” w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu;
 4.  „Strona konkursowa” – strona www.femibion.com/pl_PL/ciazowe-momenty.html
 5.  „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w rozdz. 2 ust. 3 Regulaminu;
 6.  „Zwycięzca” – Uczestnik, który zdobył Nagrodę:
 7.  „Nagroda” - nagroda opisana w rozdz. 5 ust. 4 i 5;

5.    Organizator oświadcza, źe Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią fantową lub loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 612, ze zm.).

Rozdział 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1.     Udział w Konkursie oraz udostępnianie danych, związane z uczestnictwem w Konkursie jest dobrowolne.

2.     W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci pierwszego i drugiego stopnia, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

3.     W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które:

 1.  posiadają pełna zdolność do czynności prawnych;
 2.  nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych lecz ukończyły lat 13 i posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie – w przypadku tych Uczestników okazanie zgody przedstawiciela ustawowego będzie warunkiem wydania nagrody;

4.     Przystąpienie do Konkursu następuje z chwila uruchomienia aplikacji konkursowej udostępnionej przez Organizatora na Stronie konkursowej, wpisaniu cytatu zgodnego z zadaniem konkursowym oraz podanie imienia i adresu e-mail.

5.     Nagrody dla Uczestników przyznawane są po zakończeniu Konkursu na zasadach opisanych w rozdziale 5.

Rozdział 3. Zasady i przebieg konkursu.

1.     Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 18.05. do 18.06.2017 r. do godz. 23:59 CET.

2.     Na początku Konkursu publikowana jest informacja z wyznaczeniem zadania konkursowego.

3.     Warunkiem klasyfikacji do zdobycia nagrody jest uruchomienie aplikacji konkursowej i poprawne wypełnienie zgłoszenia.

4.     Do Konkursu można przystąpić w dowolnym momencie trwania Konkursu.

5.     Dane Zwycięzców Konkursu obejmujące imię Uczestników oraz zgłoszone zdjęcie, będą publikowane na Stronie konkursowej w zakładce Galeria oraz Zwycięzcy.

Rozdział 4. Zadanie konkursowe.

1.     Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu w aplikacji konkursowej zdjęcia z uprzednio wybraną i wydrukowaną kartą przedstawiającą momenty związane z ciążą. Karta jest dostępna na stronach konkursu. Na zdjęciu uczestnik przedstawi emocje towarzyszące mu w okresie opisanym na karcie. Podane zdjęcie powinno być oryginalne i wykonane przez Uczestnika.

2.     Uczestnik może udzielić nieograniczona ilość zgłoszeń w Konkursie i tym samym zrealizowanych Zadań konkursowych.

3.     Uczestnik może wygrać maksymalnie jedna Nagrodę w całym Konkursie, niezależnie od tego ile razy zrealizował Zadanie konkursowe.

4.     Zgłoszenia Uczestników do udziału w Konkursie przyjmowane są poprzez aplikacje konkursowa na stronie www.femibion.com/pl_PL/ciazowe-momenty.html

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego i odmowy jego publikacji lub jego usunięcia, w szczególności w przypadku:

 1.   zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
 2.   zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych;
 3.   naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
 4.   gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do odpowiedzi konkursowej Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

6.     Kryterium decydującym o zdobyciu Nagrody jest zgłoszenie najbardziej: „oryginalnego”, „pomysłowego” i „kreatywnego” oraz zgodnego z tematem Konkursu zdjęcia w zgłoszeniu w realizacji Zadania konkursowego poprzez aplikacje konkursowa.

7.     Nadesłane zdjęcie zostanie zamieszczone w galerii konkursowej w ciągu dwóch dni roboczych licząc od chwili nadesłania zgłoszenia. 

8.     Zwycięzcy wybrani zostaną w Konkursie przez Komisje Konkursowa na podstawie najbardziej kreatywnych zgłoszeń w realizacji Zadania konkursowego w oparciu o powyższe kryteria.

Rozdział 5. Zwycięzcy i Nagrody.

1.     Nagrodami w Konkursie są nagrody wskazane w rozdz. 5 ust. 4-5.

2.     Nagrody przyznawane są po zakończeniu Konkursu.

3.     Zwycięzcami wśród Uczestników zostaje 10 (słownie: dziesięć) osób, które zgłosiło najbardziej oryginalne, pomysłowe i kreatywne zdjęcia w aplikacji konkursowej na stronie www.femibion.com/pl_PL/home.html w okresie trwania konkursu.

4.     Nagroda jest zestaw, na który składa się Miś Szumiś o wartości 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100zł) brutto.

5.     Dodatkowo do nagrody Organizator przygotował dodatkową cześć Pieniężną nagrody w wysokości 20,00 zł (dwudziestu złotych 0/100). Łączna całkowita wartość nagrody wynosi 219,00(dwieście dziewiętnaście złotych 0/100) brutto, przy czym cześć Pieniężna nagrody w wysokości 20,00 zł (dwudziestu złotych 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

6.     W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, warunkiem wydania nagrody będzie przedstawienie pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

7.     Nagrody będą przyznawane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

8.     Imiona i zgłoszenia Zwycięzców będą opublikowane na stronie www.femibion.com/pl_PL/ciazowe-momenty.html

9.     Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o fakcie przyznania nagrody pocztą elektroniczną na adres mailowy podany podczas przystąpienia do Konkursu lub podany w serwisie Facebook w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu oraz poproszeni o przesłanie do Organizatora droga elektroniczna na adres: konkurs@przyszlamama.pl swoich danych osobowych (w celu przekazania i rozliczenia nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, NIP).

10.   Jeżeli Organizator nie będzie w stanie skontaktować się ze Zwycięzcą z przyczyn lezących po stronie Zwycięzcy (np. podanie niepoprawnych danych kontaktowych) lub nie otrzyma w terminie 14 (słownie: czternastu) dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od otrzymania powiadomienia o wygranej.

11.   Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inna nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12.   W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody, w tym do przekazania jej innym Uczestnikom.

Rozdział 6. Prawa i obowiązki Organizatora.

1.     Organizator zastrzega sobie w terminie do dnia ogłoszenia wyników prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika:

 1.   naruszającego postanowienia Regulaminu, w tym Uczestnika, który zgłosił Zadanie konkursowe podlegające wykluczeniu na podstawie Rozdziału 4 punkt 5 Regulaminu,
 2.   którego działania w ramach Konkursu godzą w wizerunek i/lub dobre imię Organizatora lub markę Femibion (np. zawarcie w Zadaniu konkursowym treści dyskredytujących Organizatora lub Femibion),
 3.   używającego oprogramowania, które automatyzuje poruszanie się w aplikacji konkursowej, b. zakłócającego funkcjonowanie procesów przetwarzania lub gromadzenia danych w aplikacji konkursowej.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez zwycięzców adresów e-mail lub kont w Serwisie Facebook pod katem zgodności ich postepowania z zapisami Regulaminu.

3.     Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie wykluczony przez Organizatora, Zwycięzca taki traci prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa nie dokonuje wyboru innego Zwycięzcy na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt.12.

4.     Informacja o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie zostanie przekazana Uczestnikowi poczta elektroniczna.

Rozdział 7. Dane osobowe.

1.     Administratorem danych Konkursu prowadzonego w ramach Strony konkursowej jest Organizator. Dane zbierane są w związku z realizacja i rozstrzygnięciem Konkursu.

2.     Dane osobowe Uczestników (imię oraz adres e-mail, a w przypadku zwycięstwa w Konkursie również nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL) będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U, z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzców i przekazania im nagród oraz rozliczenia Konkursu. Uczestnicy maja prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie lub odebranie Nagrody.

Rozdział 8. Reklamacje.

1.     Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora, pocztą elektroniczną na adres: konkurs@przyszlamamam.pl lub składać osobiście w siedzibie Organizatora w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

2.     Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Komisje Konkursowa Organizatora.

3.     Uczestnik zgłaszający reklamacje informowany jest o wyniku postepowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną (w zależności od sposobu złożenia reklamacji) w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji do Organizatora.

4.     Niezależnie od procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi przysługuje również prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.

1.     Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień i obowiązków Uczestnika i Organizatora określa Regulamin.

2.     Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna:

 1.   w siedzibie Organizatora Konkursu: ul. Rolna 175B, 02-729 Warszawa
 2.   na stronie www.femibion.com/pl_PL/home.html

3.     Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem:

 1.   drogą elektroniczną na adres: konkurs@przyszlamama.pl
 2.   pisemnie: ul. Rolna 175B, 02-729 Warszawa

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z uwzględnieniem ust. 2, przy czym nie będzie ona pozbawiała praw Uczestników nabytych przed data ogłoszenia zmiany Regulaminu.